17.12.2008

Galaju, Ion. Organizaţii economice internaţionale. – Ch.: S.n., 2008. – 324 p. – ISBN 978-9975-78-656-0.

Monografia este adresată unui cerc larg de cititori – studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor, cursanţilor din sistemul postuniversitar, profesorilor universitari, agenţilor economici, specialiştilor specialităţilor din domeniul economiei mondiale, relaţiilor economice internaţionale şi din alte domenii, tuturor celor interesaţi de cunoaşterea legăturilor dezvoltării sociatăţii sub aspectul teoriei mondoeconomice moderne şi contemporane.

CZU 339.923=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1


 

Culegere de hotărâri şi decizii 2007 / Curtea Constituţională a Rep. Moldova. – Ch., 2008. – 280 p. – ISBN 978-9975-9627-3-5.

Lucrarea este o culegere de hotărâri şi decizii ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru anul 2007. Este alcătuită din 6 capitole şi 3 tipuri de idecşi.
Va fi de un real folos tuturor celor interesaţi de subiect.

CZU 342.565.2(478)(094.4)=135.1=161.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2


 

Zaharia, Victor. Accesul la justiţie: cincept, exigenţe, realizări şi perspective. – Ch.: Cartier, 2008. – 188 p. – ISBN 978-9975-79-522-7.

Lucrarea poate fi utilizată în procesul de definitivare a politicii de stat în domeniul accesului la justiţie şi asistenţei juridice garantate de stat, de aplicare a legislaţiei Republicii Moldova în domeniu, precum şi în calitate de metrial instructiv-didactic.

CZU 342.7=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2


 

Boţan, Igor. Contextul preelectoral: Cadrul legislativ şi contextul electoral din Republica Moldovaîn preajma alegerilor parlamentare din 2009/Igor Boţan, Ion Creangă, Corneliu Gurin. – Ch.: Bons Offices SRL, 2008. – 100 p. – ISBN 978-9975-80-175-1.

Scopul studiului este de a evidenţia atât evoluţiile pozitive, cât şi deficienţele legislaţiei electorale, ale procesului electoral în ansamblu, pentru a facilita formularea propunerilor şi recomandărilor în vederea desfăşurării alegerilor parlamentare din primăvara anului 2009, în conformitate cu standardele internaţionale. În această ordine de idei, studiul poate servi drept un prim document de referinţă pentru activitatea Coaliţiei Civile pentru Alegeri Libere şi Corecte care, începând cu anul 2005, monitorizează desfăşurarea procesului electoral din Republica Moldova.

CZU 342.8:324(478)=135.1=111=161.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2


 

Violenţa în familie: Între stigmatizare, acceptare socială şi intervenţie terapeutică. – Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008. – 348 p. – ISBN 978-973-703-357-4.

Studiile cuprinse în acest volum sunt în limba română, dar şi în limba engleză, toate cu rezumate în ambele limbi. Cartea este structurată în conformitate cu secţiunile conferinţei, studiile au fost împărţite în urmatoarele patru părţi: I. Violenţa în cuplu şi în familie: variabilele psihologice şi sociale asociateei, II. Abuzul asupra copilului, III. Violenţa domestică şi intervenţiile psihoterapeutice şi IV. Abordări interdisciplinare (psiho-socio-juridice) ale violenţei în familie.

CZU 343.6=135.1=161.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2


 

Ghidul cetăţeanului: Procedura civilă. – Ch.: Cartier, 2008. – 364 p. – ISBN 978-9975-79-523-4.

Lucrarea este de o mare valoare juridică, aceasta cuprinde un şir de cereri-model prin care cetăţeanul ar putea să întocmească o cerere, prin care să sesizeze instanţa de judecată în strictă conformitate cu legislaţia procesual-civilă în vigoare, de aceea este recomandată judecătorilor, avocaţiolor, procurorilor studenţilor de la facultăţile de drept, juriştilor şi publicului larg.

Culegerea va fi de folos cetăţeanului la întocmirea corectă şi uniformă a cererilor de sesizare a unei instanţe de judecată în vederea apărării dreptului încălcat.

CZU 347.91=135.1=161.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2

Culegere de practică judiciară a Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie (2007). – Ch.: Cartier, 2008. – 892 p. – ISBN 978-9975-79-534-0.

Lucrarea se înfăţişează drept o „alcătuire” reuşită a prezentului normativ – tradus jurisprudenţial – şi, în acelaşi timp, ca o determinare areglementării impuse de nevoile soiale în materie.
Culegerea va facilita reglementarea corectp şi uniformă a diferitelor situaţii juridice civile în societate şi, în consecinţă, la respectarea necondiţionată a drepturilor şi libertăţilor fundamentale  ale omului.

Publicaţia a dat posibilitatea de a începe unificarea şi stabilizarea relaţiilor civile în societate.

CZU 347.991:342.9=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>