Oprean, Camelia. Formarea şi utilizarea capitalurilor: Abordări din prisma managementului financiar. – Ch.: ASEM, 2008. – 392 p. – ISBN 978-9975-75-427-9.

Lucrarea oglindeşte capitalul şi finanţele firmei în conexiune cu toate presiunile la care este supusă firma din punct de vedere financiar din partea investitorilor, creditorilor şi mediului economic şi implicaţiile unei proaste sau necorespunzătoare gestiuni a capitalului asupra intereselor acestora „grupuri de presiune”.
Scopul cercetării ştiinţifice documentare a fost să evidenţieze nivelul de performanţă al acestor firme în domeniul managementului formării şi utilizării capitalurilor (pe baza analizei anumitor indicatori financiari, calculaţi pe baza datelor furnizate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Sibiu).

CZU 338.658.5=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1


 

Sвrcu-Scobioala, Diana. Jurisdictia internationala penala / Diana Sвrcu-Scobioala, Irina Lupusor, Eugenia Goncearova. – Ch.: CEP-USM, 2008. – 289 p. – ISBN 978-9975-70-721-3.

Оn structura lucrarii sunt puse оn evidenta doua aspecte esentiale – cel teoretic si cel practic, acestea oferind modele , instrumente care pot fi preluate de practicieni, adaptate la contextul local, perfectionate, eficientizate, fundametвndu-se оn esenta pe teritoriile actuale ale dreptului international penal in general, conceptul unei jurisdictii internationale penale permanente, experiente, practica de implementare.
Necesitatea aceste lucrari rezida оn complexitatea problemei abordate, precum si оn calificativul acesteia de mediu fertil spre a medita si a da solutii.

CZU 343.1=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1


 

Butnaru, Gh.. Caracterizare criminologică şi juridico-penală a traficului de fiinţe umane / Gh. Butnaru, Valeriu Bujor, Octavian Bejan; Centrul de Prevenire şi Asistenţă Criminologică, Univ. de Stat „Alecu Russo”din Bălţi. – Ch.: Ericon SRL, 2008. – 158 p. – ISBN 978-9975-9679-7-6.

Оn vizorul autorilor, оn afara problematicii pur criminologice, ce tine de elucidarea factorilor favorizati ai fenomenului, analiza mecanismului si aspectelor victimologice ale traficului de persoane, a fost efectuata o analiza juridico-penala a normelor privitoate la traficul de fiinte umane. Au fost relevate o serie de probleme din practica judiciara de vizeaza calificarea infractiunilor referitoare la traficul de fiinte umane si aplicarea actului de justitie оn cauzele penale din aceasta categorie.
Оn final au fost formulate, оn temeiul constatarilor facute, propuneri de perfectionare alegislatiei penale privind traficul de fiinte umane.
Studiul va fi util atвt activitatii practice, cвt si celei de cercetare stiintifica.

CZU 343.54=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1


 

Sadovei, Larisa. Competenţa de comunicare didactică. Repere epistemologie şi metodologie / Univ. Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Ch.: S. n.,2008. –172 p. – ISBN 978-9975-46-026-2.

Monografia este destinata studentilor, fiind utila si cadrelor didactice universitare, prin necesitatea precizarii componentelor si eleborarea demersului metodologic de formare a competentei de comunicare didactica, оn procesul de formare pedagogica initiala, ciclul I. Lucrarea de fata constituie rezultatul unei investigatii realizate cu scopul de a determina reperele epistemologice si praxiologice pentru formarea competentelor de comunicare didactica la studenti prin modelul pedagogic universitar.

CZU 378.637=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1

Gestiunea eficienta a schimbarilor organizationaleca factor de crestere a competitivitatii оntreprinderilor: Conf. intern. (11-12 aprilie 2008). – Ch.: ASEM, 2008. – 254 p. – ISBN978-9975-75-429-3.

 

CZU 658.14:336(082)=135.1=161.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1

Gheorghita, Maria. Rolul managementului resurselor umane оn cresterea eficientei оntreprinderilor de confectii: Monogr. / Maria Gheorghita, Margareta Vоrcolici. – Ch.: CEP USM, 2008. – 204 p. – ISBN978-9975-70-771-8.

Lucrarea reprizinţă o sinteză a cercetărilor autorilor privind rolul managementului resurselor umane în asigurarea creşterii eficienţei întreprinderilor din ramura confecţii îmbrăcăminte din republică.
Este adresată tuturor celor care doresc să cunoască mai profund fundamentele teoretice şi însemnătatea practică a managementului resurselor umane pentru creştereaeficienţei întreprinderii, printre destinatari fiind proprietarii şi managerii întreprinderilor de confecţii, specialiştii încadraţi în gestionarea personalului la întreprindere. Materia cuprinsă în monografie va fi utilă şi în procesul de predare-învăţare, pentru: profesori şi studenţi, doctoranzi, masteranzi care se specializează în managementul resurselor umane.

CZU 687:005=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1


 

Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova: Vol. 8: Anuar istoric / Asoc. Nat. a Tinerilor Istorici din Moldova. – Ch.: Pontos, 2008. – 280 p. – ISBN 978-9975-938-73-0.

 

CZU 94(478)(082)(058)(082)=135.1=111=161.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1


 

Agrigoroaiei, Ion. Basarabia de la unire la integrare. – Ch.: Cartididact, 2008. – 334 p. – ISBN 978-9975-940-82-5.

Profesor universitar cu merite distinse, savant, consacrat cercetător al istoriei românilor , sensibil îndrumător al studenţilor şi doctoranzilor de pe ambele maluri ale Prutului, domnul Ion Agrigoroaiei este convins de importanţa studierii diverselor aspecte ale evoluţiei Basarabiei într-un cadru general românesc, de necesitatea strângerii în acest scop a legăturilor dintre istoricii de la Iaşi şi cei de la Chişinău, Fat demonstrat cu prisosinţă prin studiile incluse în volum şi prin bunăvoinţa de a-l edita la Chişinău.

CZU 94(478)+94(498)=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1


 

Musteaţă, Sergiu. Protecţia patrimoniului arheologic: Studiu comparativ: Legislaţia Rep. Moldova şi SUA. – Ch.: Pontos, 2008. – 216 p. –ISBN 978-9975-72-106-6.

Оn structura lucrarii a fost pusa la baza analiza legislatiei din Moldova, alaturi de care sau оnscris conventiile europene si cele internationale de protectie apatrimoniului arheologic. Pentru a evidentia problemele legislative cu care se confrunta actuala societate moldoveana, a fost prezentat un studiu de caz – cel al SUA – care reprezinta experienta unuia dintre cele mai dezvoltate state ale lumii.
Indiscutabil, este o lucrare care reflecta o problema reala, extrem de actuala si foarte spinoasa a societatii moldovenesti, a carei solutionare reprezinta un imperativ al timpului. Dotarea studiului cu anexe ce оnglobeaza cele mai importante acte legislative internationale, la care se adauga proiectul Legii Republicii Moldova privind protectia patrimoniului arheologic ofera cititorului reperele necesare.

CZU 902/904(094)=135.1=111
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1