01.12.2008

Tara Moldovei оn contextul civilizatiei europene: Materialele Simpozionului Internaţiona, Chişinău, noiembrie, 2008. – Ch.: Cartdidact, 2008. – 768 p. – ISBN 978-9975-940-73-3.

Culegerea cuprinde materialele Simpozionului Internaţional, care a avut loc la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.
Culegerea de studii şi desfăşurarea Simpozionului Internaţional au aparut cu sustinerea proiectului „Raporturile Ţării Moldovei ca slavii de răsărit (sfîrşitul sec. al XV-lea – începutul sec. al XVIII)”.

CZU 94(478)(082)=135.1=161.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Academicianul Ion Druta: Prozatorul, dramaturgul, eseistul: Biobibliogr. – Ch.: S. n., 2008.– 424 p.– ISBN 978-9975-78-644-7.

Biobibliografia  Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul a fost elaborată în cadrul Programului Naţional de acţiuni cultural-artistice şi ştiinţifice consacrat Anului scriitorului Ion Druţă.
Lucrarea este destinată oamenilor de ştiinţă, profesorilor, bibliotecarilor, studenţilor, elevilor şi tuturor îndrăgostiţilor de verbul matern.
Biobibliografia include perioada 1951-iunie 2008.

CZU 016=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2

Fenomenul artistic Ion Druţă / Acad. de Şt a Moldovei . – Ch.: S. n., 2008. – 756 p . – ISBN 978-9975-78-645-4.

Lucrarea colectivă, întocmită, coordonată şi redactată de academicianul  Mihail Dolgan, este una impunătoare prin mulţimea multicoloră a judecăţilor de valoare emise în legătură cu scriitorul cercetat, prin substanţa-i ştiinţifică autentică şi solidă. Ea vede lumina tiparului în prestigioasa colecţie Academica şi propune cititorului de toate gradele cele mai pertinente exegeze despre creaţia polifonică a scriitorului. Cartea înglobează texte de o mare varietate de genuri şi specii, de formule şi modalităţi – de la studii şi articole de problemă până la portrete şi eseuri, de la polemici şi scrisori particulare până la dedicaţii poetice, de la poeme personale până la discursuri aproape necunoscute publicului cititor.

CZU 821.135.1=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2

Грибинчаб А. Основы проведения внешнеэкономической деятельности /  А. Грибинчаб, Р. Евсюкова, К. Долгий; Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova. – K.: IRIM, 2008. – 366 c. – ISBN 978-9975-9764-2-8.

Monografia dedicata studierii relatiilor economice internationale, a fost elaborata tinвnd cont de practica de stabilire a scopurilor, obiectivelor si a algoritmului de operatii economice. Cartea poate fi utila pentru specialistii оn relatii economice internationale, studentilor si tuturor celor interesati de acest domeniu.

CZU 347.7(075.8)=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1


 

Demerji, Ilie. Le droit des affaires / Acad. d’Etudes Econ. de Moldova. – Ch.: ASEM, 2008.–184 p.– ISBN 978-9975-75-411-8.

Lucrarea fost eleborată în conformitate cu programa analitică de curs. Dat fiind faptul că în Republica Moldova se dezvoltă economia de piaţă şi sectorul privat, acest subiect pentru studii devine din ce în ce mai important.
Manualul este destinat studenţilor de la Facultăţile de Drept, Business şi Administraţie, Relaţii Economice Internaţionale, Finanţe şi Contabilitate etc.

CZU 347.7(075.8)=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2

Sajin, Iurie. Comptabilite de l’entreprise / Iurie Sajin, Rodica Chiriac, Maria Agafiţă; Acad. d’Etudes Econ. de Moldova, Chaire de comptabilite. – Ch.: ASEM, 2008. – 372 p. – ISBN 978-9975-75-394-4.

Lucrarea de contabilitate în limba franceză este elaborată după standartele naţionale de contabilitate, reflectind principalele aspecte teoretice şi practice. Lucrearea a fost elaborată pentru studenţii de la Facultatea Relaţii Internaţionale, cât şi pentru cei care dores sa aprofundeze cunoştinţele economice în franceză, desigur şi pentru toţi cei interesaţi de subiect.

CZU 657(075.8)=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2


 

Lazari, Liliana.Particularităţile contabilitatii în societăţile de asigurări : (lucrare didactică şi parctico-aplicativă în domeniul contabilităţii din activitatea de asigurare) / Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Contabilitate. – Ch.: ASEM, 2008. – 359 p. – ISBN 978-9975-75-420-0.

Raportată la nevoia universitară, această carte oferă fundamentele teoretice şi metodologice privind aspectele contabilităţii în societăţile de asigurare din Republica Moldova. De aceea, ea aduce în discuţie întrebări, idei, concepte, teze şi soluţii privind organizarea şi funcţionarea contabilităţii în societăţile de asigurări.
Fondul de idei circumscris conţinutului lucrării se adresează tuturor studenţilor din învăţământul economic, de stat şi privat. De asemenea, conţinutul lucrării poate fi de un real folos specialiştilor din practică, managerii societăţilor de asigurare, precum şi pentru toţi profesioniştii din domeniul contabilităţii activităţii de asigurări, care au interesul să găsească idei şi soluţii privind rezolvarea unor probleme specifice contabilităţii în societăţile de asigurări.

CZU 657.1.368(075.8)(478)=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2


 

Рыбакин, Борис.Численные методы для многопроцессорных ЭВМ / USM, Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică şi Informatică. – Ch.: CEP USM, 2008. – 337 c. – ISBN 978-9975-70-700-8.

Această monografie este destinată pentru cei care merg să studieze metode numerice şi de a învăţa pentru a rezolva problemele cu ajutorul unui limbaj de programare Fortran 90. Cartea de asemenea va fi de un real ajutor cercetătorilor, profesorilor, studenţilor, precum şi celor care utilizează metode numerice în munca lor. Materialul expus în lucrarea poate fi utilizat pentru cursuri cu durate diferite de predare.

CZU 519.6=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 1